Koncepcja przedszkola

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO NR 38 W SZCZECINIE 2017/2022

1.   O PLACÓWCE

Przedszkole Publiczne Nr 38 w Szczecinie usytuowane jest w dzielnicy Pomorzany. Placówka sąsiaduje ze Szkołą Podstawową nr 20 oraz 4 przedszkolami.

Mieści się w wolnostojącym budynku  z przyległym do niego ogrodem z bogatym drzewostanem, wyposażonym w nowe sprzęty. Placówka posiada kolorowe, słoneczne sale dydaktyczne, wyposażone w atestowane nowoczesne meble, pomoce dydaktyczne i zabawki rozwijające aktywność dziecka, pobudzające wyobraźnię i inwencję twórczą.

Przedszkole jest placówką 5 oddziałową czynną  od 6.30 do 17.00.

Zatrudnionych jest  11 nauczycieli posiadających wysokie kwalifikacje.

Placówka cieszy się wśród rodziców dobrą opinią. Jej atuty to: dobre położenie, dogodny dojazd, duży, zielony pięknie zadrzewiony ogród, dobrze wyposażony w sprzęt; życzliwa atmosfera sprzyjająca zabawie i pracy, wykwalifikowany personel. Staramy się zapewnić wszystkim dzieciom warunki pozwalające rozwijać ich naturalną potrzebę działania i tworzenia oraz indywidualne predyspozycje i talenty.

Opieramy się przede wszystkim na gruntownej realizacji podstawy programowej. Znakomitymi środkami w naszym przedszkolu pomagającymi osiągnąć powyższe cele są powszechne stosowane metody nauczania przedszkolnego: R. Labana, K. Orffa, E. Gruszczyk-Kolczyńskiej, W Scherborne, kodowanie na dywanie i inne. Naszym największym dobrem jest dobro dziecka. Przygotowujemy je do odnoszenia sukcesów i radzenia sobie z trudnościami. Stwarzamy każdemu dziecku szansę rozwoju jego możliwości. Pragniemy w każdym dziecku rozbudzać ciekawość świata, ludzi, spostrzegawczość i wrażliwość. Chcemy wychować dziecko z bogatą wyobraźnią twórczą, zdolne do spontanicznej ekspresji, otwarte na pomysły i inspiracje płynące od innych osób oraz gotowe szukać nowych, lepszych oryginalnych rozwiązań.

 Podejmowane przez nauczycieli działania są adekwatne do potrzeb i możliwości dzieci, co wynika z ciągłego monitorowania procesu wspomagania rozwoju i edukacji dzieci. Placówka podejmuje nowatorskie rozwiązania, czego przykładem jest realizacja wielu programów własnych, opracowanych przez nauczycieli przedszkola oraz udział w projektach. Osiągnięcia każdego dziecka są monitorowane i analizowane, co skutkuje dostosowaniem odpowiednich form i metod pracy do potrzeb rozwojowych i zainteresowań wychowanków.

Dzięki miłej, serdecznej i domowej atmosferze stworzonej przez wszystkich pracowników, dzieci łatwo odnajdują się w grupach rówieśniczych i chętnie uczestniczą w różnych formach aktywności oferowanych przez placówkę.

Przedszkole podejmuje szereg działań o charakterze prozdrowotnym, proekologicznym, promuje zdrowy styl życia i zdrowe odżywianie.

Wychowankowie odnoszą sukcesy w konkursach wiedzy, tanecznych, sportowych, ekologicznych, plastycznych, muzycznych, teatralnych, otrzymując nagrody, wyróżnienia i podziękowania. 

2. MISJA PRZEDSZKOLA

Jesteśmy po to by: 

 1. Wspomagać wszechstronny rozwój każdego wychowanka w oparciu o rozpoznanie jego potrzeb i możliwości,
 2. Integrować oddziaływania wychowawcze: dom - przedszkole - środowisko;  3. Stymulować i wspierać indywidualności dziecka; 
 3. Przygotować dzieci do podjęcia z sukcesem obowiązków szkolnych; 
 4. Pomagać w pokonywaniu trudności oraz rozwijać zainteresowania i uzdolnienia dzieci;
 5. Promować zdrowy styl życia;
 6. Kształtować u dzieci wrażliwość ekologiczną;
 7. Kształtować czynną postawę dzieci wobec własnego zdrowia i bezpieczeństwa;

3. WIZJA PRZEDSZKOLA

Przedszkole Publiczne Nr 38 to przedszkole przyjazne dzieciom i rodzicom. Celem jest stworzenie każdemu dziecku warunków do wszechstronnego rozwoju na miarę jego indywidualnych możliwości oraz wspomaganie rodziców w wychowaniu i niwelowaniu trudności wychowawczych z dzieckiem.

Przedszkole nasze:

 1. Jest placówką bezpieczną , innowacyjną, przygotowującą dzieci do podjęcia nauki w szkole.
 2.  Ukierunkowane jest na dziecko, jego potrzeby, umożliwia mu wszechstronny rozwój osobowości.
 3. Umożliwia wyrównywanie szans edukacyjnych wszystkim dzieciom oraz uwzględnia w swoich działaniach potrzeby środowiska.
 4. Atmosfera przedszkola sprzyja akceptacji każdego dziecka, przeciwdziała izolacji społecznej i nietolerancji wobec wszelkich „inności”.
 5. Rodzice są partnerami uczestniczącymi w życiu przedszkola.
 6. Zatrudnia wykwalifikowaną, kompetentną, zaangażowaną i odpowiedzialną kadrę pedagogiczną.
 7. Stwarza dzieciom możliwość samorealizacji, pracy z rówieśnikami, kreatywnego myślenia, działania i przeżywania, uczestniczenia w ciekawych zajęciach, poznawania otaczającej rzeczywistości z zachowaniem wartości uniwersalnych: dobra, prawdy i piękna.
 8. Wszyscy przestrzegają praw dziecka, dbają o dobre stosunki międzyludzkie i skuteczną komunikację interpersonalną.
 9. Promuje swoje osiągnięcia w środowisku lokalnym.
 10. Posiada dobrą bazę, wyposażenie a estetyka pomieszczeń i otoczenia wpływają na wysoki poziom pracy.

4. WIZJA DZIECKA W NASZYM PRZEDSZKOLU

Dziecko jest: ciekawe świata, ufne w stosunku do nauczycieli, radosne, aktywnie uczestniczące w życiu przedszkola, twórcze i samodzielne w działalności zabawowej i edukacyjnej podejmowanej na rzecz własnego rozwoju, uczciwe i prawdomówne, odpowiedzialne i obowiązkowe, kulturalne i tolerancyjne, świadome zagrożeń.

5. MODEL ABSOLWENTA

Nasz absolwent jest:      

 1. ciekawy świata, samodzielny, zaradny:
  1. zaspokaja swoją ciekawość poprzez częste zadawanie pytań,
  2. aktywnie wykonuje samodzielne zadania,
  3. interesuje się nauką, literaturą i muzyką,
  4. ma bogatą wiedzę o środowisku, jego zasobach i ich ochronie,
  5. osiągnął optymalny dla swego potencjału rozwojowego poziom wiedzy, umiejętności i sprawności,
 2. rozważny, odpowiedzialny:
  1. dba o swoje zdrowie, higienę osobistą, wygląd,
  2. zna i respektuje prawa i obowiązki w grupie i w rodzinie,
  3. zna konsekwencje zachowań własnych i innych osób.
  4. umie wyrażać i kontrolować swoje emocje,
  5. umie radzić sobie w sytuacjach trudnych,
 3. uczciwy, prawdomówny:
  1. szanuje własność swoją i cudzą,
  2. stosuje powszechnie uznawane normy etycznych zachowań,
  3. działa na rzecz społeczności.
  4. odróżnia dobro od zła,
 4. kulturalny, szanujący innych:
  1. zna i stosuje obowiązujące normy kulturalnego zachowania,
  2. szanuje innych ludzi,
  3. tolerancyjny wobec innych przekonań,
  4. nie używa brzydkich słów,
  5. gotowy do działania na rzecz środowiska przyrodniczego i społecznego.
 5. przygotowany do roli ucznia szkoły podstawowej:
  1. aktywny w podejmowaniu działań,
  2. dojrzały społecznie i emocjonalnie do pełnienia roli ucznia klasy pierwszej,
  3. samodzielny,
  4. potrafiący współdziałać w zespole,
  5. wykazujący motywację do uczenia się i wysiłku intelektualnego.

SZCZEGÓŁOWE ZAŁOŻENIA KONCEPCJI FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU PRZEDSZKOLA PUBLICZNEGO Nr 38 W SZCZECINIE

I. DZIAŁANIA WOBEC DZIECI – opiekuńcze, wychowawcze i dydaktyczne.

 1. Tworzenie warunków do wszechstronnego rozwoju dziecka i wspieranie jego potrzeb.
 2. Kształtowanie umiejętności potrzebnych dziecku do podjęcia nauki w szkole, w tym szczególnie umiejętności społecznych, odporności emocjonalnej i zwiększenia podatności na proces uczenia się pod kierunkiem dorosłego,
 3. Stosowania w pracy dydaktycznej nowoczesnych metod i form nauczania.
 4. Diagnozowanie potrzeb i analizowanie osiągnięć i zachowań dzieci z uwzględnieniem ich możliwości rozwojowych.
 5. Podnoszenie intensywności i skuteczności pracy wyrównawczej w celu wyrównywania szans edukacyjnych.
 6. Realizacja  projektów edukacyjnych (opracowanych przez nauczycieli z przedszkola) dla dzieci zdolnych rozwijających    zainteresowania i uzdolnienia
 7. Promowanie talentów i uzdolnień dzieci w środowisku poprzez udział w konkursach plastycznych, muzycznych organizowanych na terenie powiatu, województwa lub ogólnopolskich.
 8. Promowanie zdrowego i ekologicznego stylu życia.
 9. Stwarzanie dzieciom warunków do zabawy, jako jednego z najważniejszych elementów wielostronnej aktywności dziecka.
 10. Podejmowanie działań wychowawczych eliminujących zagrożenia.

Działania te zamierzamy zrealizować poprzez bogatą ofertę edukacyjną:

 1. Programy własne
 2. Programy ogólnopolskie
 3. Programy miejskie
 4. Projekty edukacyjne opracowane przez nauczycieli przedszkola.
 5. Poszukiwanie i stosowanie różnorodnych metod pracy dostosowanych do możliwości i potrzeb dzieci:
 6. Podnoszenie kompetencji w zakresie znajomości języka nowożytnego.
 7. Organizowanie na terenie placówki przedstawień, koncertów, teatrów, imprez,
 8. Udział dzieci w różnych konkursach i przeglądach.

II. WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI

Przedszkole Publiczne Nr 38 za jeden z priorytetów uważa dobrą współpracę ze środowiskiem rodzinnym. Preferuje aktywne formy udziału dzieci i rodziców w życiu przedszkola. Integruje to środowisko poprzez wspólne świętowanie przy różnych okazjach.
Swoje cele przedszkole osiąga poprzez zróżnicowane formy współpracy z rodzicami, które z całą pewnością mówią o otwartości przedszkola dla dzieci i ich rodzin.

PROPOZYCJE DLA RODZICÓW:

 • zebrania ogólne z udziałem specjalistów,
 • zebrania grupowe,
 • zajęcia adaptacyjne dla trzylatków,
 • kontakty indywidualne wg potrzeb,
 • konsultacje,
 • zajęcia otwarte, dni otwarte,
 • wspólne świętowanie, rodzinne spotkania, uroczystości z udziałem rodziców, i przedstawicielami najbliższego środowiska dziecka / Dzień Babci, Dziadka,  Matki/,
 • kącik informacyjny w przedszkolu,
 • segregator dla rodziców,
 • strona internetowa przedszkola,
 • wystawki prac dzieci,
 • dni otwarte dla dzieci, które nie uczęszczają do przedszkola,
 • wystawy, konkursy, przedstawienia, kiermasze, wycieczki.
 • „Uniwersytet dla rodziców” – wykłady i pogadanki z udziałem specjalistów: pedagoga, psychologa, mediatora, logopedy,
 • Książka dla rodzica – polecanie i możliwość wypożyczenia książek z dziedziny psychologii, pedagogiki itp.
 • Klub czytających rodzin

III. WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM

Współpraca ze środowiskiem lokalnym może służyć różnorodnym celom oraz przybierać postać różnych zadań.

Celem współpracy  przedszkola ze środowiskiem lokalnym jest kształcenie w dzieciach:

 1. chęci poznania świata,
 2. umiejętności komunikowania się z innymi,
 3. szacunku do przyrody i współodpowiedzialności za nią,
 4. umiejętności funkcjonowania w środowisku lokalnym.

W najbliższych pięciu latach chciałabym kontynuować dotychczasową współpracę z jednostkami i instytucjami: jak również nawiązać nowe kontakty, które będą szczególnie pomocne w realizacji jednego z głównych priorytetów – jakim jest w dbałość o właściwy i wszechstronny rozwój umiejętności i sprawności ruchowej.

 IV BAZA

W przedszkolu zostały wyremontowane: hol, szatnia, klatka schodowa (wymiana oświetlenia, drzwi, malowanie ścian) pokój nauczycielski, pokój socjalny, pomieszczenie biurowe oraz jedna sala zabaw.

Sale zostały wyposażone w nowe meble, zabawki, pomoce dydaktyczne, sala „starszaków” została wyposażona w rzutnik multimedialny  i ekran.

Budynek zyskał nowy wygląd: wymiana okien, parapetów zewnętrznych, naprawa dachu.

Ogród zyskał nowe krzewy, drzewa oraz sprzęt do zabawy.

Plany na dalsze 5 lat:

 • instalacja monitoringu na zewnątrz budynku,
 • zakup tablicy interaktywnej do grupy najstarszej,
 • remont 3 sal zabaw,
 • remont kuchni,
 • remont tarasu,
 • modernizacja ścieżek w ogrodzie,
 • wykonanie projektu modernizacji łazienek.

 V. PROMOCJA PLACÓWKI

Bardzo ważnym aspektem pracy przedszkola jest właściwe eksponowanie jego działań w środowisku lokalnym.

Działania promocyjne:

 1. Prezentowanie życzliwej postawy wobec dzieci, ich rodziców i innych osób.
 2. Prowadzenie strony internetowej.
 3.  Prowadzenie kroniki przedszkola.
 4. Prezentacja wydarzeń mających miejsce w placówce w mediach lokalnych.
 5. Dbałość o estetykę otoczenia wewnątrz i na zewnątrz budynku.
 6.  Udział w imprezach miejskich, osiedlowych.

VI. KADRA

 1. Wspomaganie nauczycieli w opracowywaniu i wdrażaniu innowacji pedagogicznych.
 2. Przygotowanie pomieszczeń i niezbędnych pomocy dydaktycznych do realizacji programów, projektów.
 3. Inspirowanie nauczycieli do stosowania aktywizujących form i metod pracy dla podniesienia efektywności procesu kształcenia.
 4. Prowadzenie warsztatów dla nauczycieli z wykorzystaniem aktywizujących metod pracy.
 5. Uczestniczenie w pracach zespołów problemowo- zadaniowych, promowanie ich działań.
 6. Finansowanie szkoleń ze środków budżetowych zgodnie z zapotrzebowaniem nauczycieli i przedszkola,
 7. Inspirowanie nauczycieli do doskonalenia zawodowego własnym przykładem  - organizowanie szkoleń, narad, konferencji we współpracy z placówkami doskonalenia, zgodnie z przyjętymi planami oraz porozumieniami,
 8. Modyfikowanie systemu wspomagania nauczycieli w oparciu o wyniki ewaluacji planów doskonalenia.