Procedura bezpieczeństwa

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Procedura zapewnienia bezpieczeństwa w Przedszkolu Publicznym Nr 38 w Szczecinie w związku z wystąpieniem COVID-19

 

Na podstawie wytycznych Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Edukacji. W celu zapewnienia bezpieczeństwa w Przedszkolu i ochrony przed rozprzestrzenianiem się COVID-19w okresie ograniczonego funkcjonowania przedszkoli w Przedszkolu Publicznym Nr 38 obowiązują specjalne procedury bezpieczeństwa.

 1. Za zapewnienie bezpieczeństwa i higienicznych warunków pobytu w Przedszkolu Publicznym Nr 38 w Szczecinie  zwanego dalej Przedszkolem lub Placówką, odpowiada Dyrektor Przedszkola zwany dalej Dyrektorem.
 2. W Przedszkolu stosuje się wytyczne Ministra Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego oraz Ministra Edukacji.
 3. Przedszkole pracuje w godzinach od 6.30 do 17.00.
 4. Liczba dzieci w jednej grupie przedszkolnej może maksymalnie wynosić 10  (ewentualnie w uzgodnieniu z organem prowadzącym plus 2 dzieci , przy czym minimalna przestrzeń do wypoczynku, zabawy i zajęć dla dzieci nie może być mniejsza nić 4 m2 na 1 dziecko i opiekuna, powierzchnię każdej sali wylicza się z uwzględnieniem mebli oraz innych sprzętów znajdujących się w niej – zalecenia GIS).
 5. Do Przedszkola nie będą wpuszczani: dzieci, rodzice i opiekunowie oraz pracownicy
  z objawami chorobowymi wskazującymi na infekcję. Po wejściu do budynku Przedszkola każdemu pracownikowi oraz dziecku mierzona jest temperatura bezdotykowym termometrem. Pomiaru dokonuje wyznaczony przez dyrektora pracownik Przedszkola.
 6. W Przedszkolu dzieci ani pracownicy nie muszą zakrywać ust i nosa (nie ma obowiązku przebywać w maseczkach), jeżeli nie jest tak wskazane w przepisach prawa lub wytycznych Ministra Zdrowia bądź Głównego Inspektora Sanitarnego a także w niniejszych Procedurach.
 7. Środki ochrony indywidualnej wg wskazań GIS zaopatrzeni są wszyscy pracownicy.
 8. Pracownicy bezpośrednio mający kontakt z dziećmi lub ich rodzicami obowiązkowo posiadają maseczki lub/i przyłbice, rękawiczki jednorazowe.
 9. Na czas pracy Przedszkola, drzwi wejściowe do budynku Przedszkola są zamykane.
 10. Na tablicy ogłoszeń w holu znajdują się numery telefonów do organu prowadzącego, stacji sanitarno-epidemiologicznej oraz służb medycznych, z którymi należy się skontaktować w przypadku stwierdzenia objawów chorobowych u osoby znajdującej się na terenie Placówki.
 11. Dyrektor we współpracy z organem prowadzącym zapewnia:
  1. Sprzęt, środki czystości i do dezynfekcji, które zapewnią bezpieczne korzystanie z pomieszczeń Przedszkola, placu zabaw oraz sprzętów, zabawek znajdujących się w Przedszkolu;
  2. Płyn do dezynfekcji rąk - przy wejściu do budynku, na korytarzu oraz w miejscu przygotowywania posiłków, a także środki ochrony osobistej, w tym rękawiczki, maseczki ochronne dla pracowników odbierający rzeczy, produkty od dostawców zewnętrznych oraz personelu sprzątającego;
  3. Plakaty z zasadami prawidłowego mycia i dezynfekcji rąk w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych oraz instrukcje dotyczące prawidłowego mycia
   i dezynfekcji rąk przy dozownikach z płynem;
  4. Pomieszczenie do izolacji osoby, u której stwierdzono objawy chorobowe, zaopatrzone w maseczki, rękawiczki i przyłbicę oraz płyn do dezynfekcji rąk (przed wejściem do pomieszczenia);
  5. Pełną informację dotyczącą stosowanych metod zapewniania bezpieczeństwa
   i procedur postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia wszystkim pracownikom jak i rodzicom.
 1. Dyrektor:
  1. Nadzoruje wraz z intendentem  prace porządkowe wykonywane przez pracowników Przedszkola zgodnie z powierzonymi im obowiązkami;
  2. dba o to by w salach, w których spędzają czas dzieci nie było zabawek, przedmiotów, których nie da się skutecznie zdezynfekować;
  3. prowadzi komunikację z rodzicami dotyczącą bezpieczeństwa dzieci
   w Placówce;
  4. kontaktuje się z rodzicem/rodzicami/opiekunem prawnym/opiekunami prawnymi – telefonicznie, w przypadku stwierdzenia podejrzenia choroby u ich dziecka;
  5. informuje organ prowadzący o zaistnieniu podejrzenia choroby u dziecka, pracownika;
  6. współpracuje ze służbami sanitarnymi;
  7. instruuje pracowników o sposobie stosowania procedury postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia;
  8. zapewnia taką organizację, która uniemożliwi stykania się ze sobą poszczególnych grup dzieci, a dana grupa będzie przebywać w wyznaczonej, stałej sali, zaś grupą będą się opiekowali w miarę Ci sami opiekunowie;
  9. informuje rodziców o obowiązujących w Przedszkolu procedurach postępowania na wypadek podejrzenia zakażenia za pomocą telefonu lub poczty elektronicznej.
  10. Organizuje działalność Przedszkola zgodnie z wytycznymi MZ, GIS i MEN.
 2. Każdy pracownik Placówki zobowiązany jest:
  1. Stosować zasady profilaktyki zdrowotnej:
   1. Regularnego mycia rąk przez 30 sekund mydłem i wodą oraz środkiem dezynfekującym zgodnie z instrukcją zamieszczoną w pomieszczeniach sanitarno-higienicznych,
   2. Kasłania, kichania w jednorazową chusteczkę lub wewnętrzną stronę łokcia,
   3. Unikania kontaktu z osobami, które źle się czują;
  1. Dezynfekować ręce niezwłocznie po wejściu do budynku Placówki stosując ściśle zasady dezynfekcji rąk.
  2. Informować dyrektora lub osobę go zastępującą o wszelkich objawach chorobowych dzieci;
  3. Postępować zgodnie z zapisami wprowadzonymi Procedurami bezpieczeństwa;
  4. Zachowywać dystans między sobą – minimum 1,5 m.
  5. Stosować środki ochrony indywidualnej wg zasad określonych przez GIS, MZ.
 1. Pracownicy: główna księgowa, intendent, konserwator oraz personel kuchenny nie może mieć kontaktu z dziećmi.
 2. Woźne oddziałowe myją i/lub dezynfekują:
  1. Ciągi komunikacyjne – myją oraz dezynfekują odpowiednim płynem.
  2. Poręcze, włączniki światła, klamki, uchwyty, poręcze krzeseł, siedziska i oparcia krzeseł, blaty stołów, z których korzystają dzieci i nauczyciele, drzwi wejściowe do placówki, zabawki, szafki w szatni (powierzchnie płaskie), kurki przy kranach – myją i dezynfekują;
  3. Toalety dla personelu i dzieci – myją i dezynfekują
  4. Wietrzą pomieszczenia, w których odbyła się dezynfekcja, tak aby nie narażać dzieci ani innych pracowników na wdychanie oparów;
  5. Myją i dezynfekują ręce po każdej czynności związanej ze sprzątaniem, myciem, itd.;
  6. Myją, dezynfekują zabawki, przedmioty, którymi bawiły się dzieci.
  7. Na bieżąco uzupełniają pojemniki z ręcznikami jednorazowymi, papierem toaletowym, mydłem i płynem do dezynfekcji rąk.
  8. Pracują w rękawiczkach. Stosują ściśle zasady ich nakładania i zdejmowania oraz utylizowania.
  9. Wykonują inne stałe prace określone w zakresie czynności na stanowisku pracy.
 3. Nauczyciele:
  1. Sprawdzają warunki do prowadzenia zajęć – liczba dzieci zgodnie z ustaleniami, objawy chorobowe u dzieci, dostępność środków czystości i inne zgodnie z przepisami dot. bhp;
  2. Dbają o to by dzieci regularnie myły ręce w tym po skorzystaniu z toalety, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza;
  3. Wietrzą salę, w której odbywają się zajęcia – przynajmniej raz na godzinę, jeśli jest to konieczne także w czasie zajęć;
  4. Prowadzą gimnastykę przy otwartych oknach;
  5. Dbają o to, by dzieci z jednej grupy nie przebywały w bliskiej odległości z dziećmi z innej grupy;
  6. Dbają o to, by dzieci w ramach grupy unikały bliskich kontaktów;
  7. Nie organizują w jednym pomieszczeniu zajęć, które skupiają większą liczbę dzieci;
  8. Podczas organizacji i pobytu na placu zabaw stosują się ściśle do wymogów GIS – odrębnie każda grupa, korzystanie z urządzeń jedynie w przypadku gdy zostały dopuszczone przez dyrektora do użytku.
  9. Zachowują między sobą w kontaktach odstęp wynoszący co najmniej 1,5 m.